SARTECH Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Bu politikayı kabul etmemeniz durumunda kişisel verilerinizi bize iletmemelisiniz. Ancak bu durumda size sunacağımız hizmetlerde aksamalar olup sunulacak hizmetin tam işlevsel olamayacağını bildirmek isteriz.

Tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinden sizin sorumlu olduğunuzu belirtip, başka kişilerin kişisel verilerini bizimle paylaşmanız durumunda da söz konusu üçüncü kişiden bizim onlara ait bilgiyi toplamamız, işleme tabi tutmamız, kullanmamız ve açıklamamız için gerekli tüm izinleri aldığınız anlaşılacak ve Şirketimiz bu kapsamda sorumlu tutulamayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİMİZ

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler ancak Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. KVKK 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi işlerken dikkat ettiğimiz temel ilke ve prensipler şunlardır:

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 4. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 5. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen çalışanlarımızın (stajyerler ve alt işveren firma çalışanları da dâhil olmak üzere) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrı bir politika uygunlamaktadır. Çalışanlar dışındaki müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, çalışan adayı/stajyer, iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri veri sahipleri de KVKK kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebileceklerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMACI 

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Aşağıda belirtilen maddelerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 • İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen koşullar altında; Şirketimiz kişisel verileri, aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir;

 • Potansiyel tedarikçi/iş ortaklarını değerlendirme,
 • Müşteri ilişkilerinin kurulması ve yönetimi,
 • Tedarikçi/iş ortaklarımızla sözleşme sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Doğrudan pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim ve destek (talebiniz üzerine),
 • Yasal yükümlülüklere uyum,
 • Şirket menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket ticari faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Raporlama ve denetim,
 • Hak ve menfaatlerin korunması.

Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilenler gibi profesyonel danışmanlar dâhil diğer kişiler ile paylaşıyoruz;

    Kamu kurum ve kuruluşları, Bankalar, Sigorta şirketleri, Denetçiler, Avukatlar, Muhasebeciler, Diğer harici profesyonel danışmanlar, İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda kolluk kuvvetleri, pazarlama faaliyetleri onay verildiği hallerde pazarlama faaliyetleri kapsamında hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve sözleşmeli işyeri hekimimiz ile hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi aktarıyoruz.

NE ZAMAN SİZİNLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİ TOPLUYORUZ

Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda topluyoruz;

 • Şirketimize ziyaret gerçekleştirdiğiniz ürün ve hizmetlerimizi satın aldığınızda veya kullandığınızda, 
 • Şirketimizden mal ve hizmet alan gerçek ya da tüzel kişi olmanız durumunda,
 • Bize mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda,
 • Pazarlama iletilerimizi almayı tercih ettiğinizde,
 • Bizimle web sitemiz, e-posta, sosyal medya platformları, diğer online mecralar ya da telefon yoluyla iletişime geçtiğinizde,
 • Şirket etkinlik, sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonlarımıza katıldığınızda,
 • Potansiyel müşteri/tedarikçi/iş ortağı/alt işveren olarak herhangi bir amaçla bizimle iletişime geçtiğinizde,
 • Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olmanız durumunda.

Yukarıdaki durumlarda edindiğimiz kişisel verileri, sadece bu Bildirime uygun bir şekilde işleyeceğiz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

Kişisel veri işleme yöntemlerimiz, web sitemiz üzerinden, telefon veya e-posta aracılığıyla, müşterilerimize özel elektronik uygulamalar vasıtasıyla, iş etkinliklerimize ve anketlerimize katıldığınız veya bizimle başka herhangi bir şekilde etkileşimde bulunmanızdır. Bu kapsamda, size ait işlediğimiz kişisel veri kategorileri şunlardır:

 • Kimlik bilgileri
 • İletişim bilgileri
 • Kimliğinizi belirleyebilecek resimler ve/veya videolar
 • Finansal veriler
 • Şirketimiz ile kendi isteğinizle paylaşmaya karar verdiğiniz herhangi bir diğer bilgi
 • Otomatik olarak toplanan elektronik veriler
 • Hukuki işlem ve uyum bilgisi
 • Kurumsal müşteri/Tedarikçi verileri
 • Olay yönetim ve güvenlik bilgisi
 • Diğer kaynaklardan toplanan kişisel veriler
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, elektronik ticaret mevzuatı olmak üzere KVKK madde 5’te düzenlenen ve bu politikanın kişisel verilerin işlenme ve aktarılma amacı başlığı altında da yer alan aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işliyoruz;

 • İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının 1 hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu ticari üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA SÜRELERİ

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.  Bu kapsamda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ve prosedürleri hazırlanmış olup uygulanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Kişisel verilerinizin korunması ve hukuka aykırı bir şekilde erişimini önlemek için KVK Kurumu’nun yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi doğrultusunda Şirketimiz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmakta, Şirket içinde prosedürler düzenlenmekte, aydınlatma ve açık rıza metinleri hazırlanmakta ve KVKK madde 12/3 uyarınca KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimler yapılmakta veya dışardan hizmet alımı yoluyla yaptırılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK m. 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ğ) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN

Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bilgi edinme başvuru formuna şirketimizin https://www.foxbau.com/ adresli internet sitesinden ve Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 7.Cadde No:6 Döşemealtı – Antalya / TÜRKİYE adresinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi gerekmektedir.

1.     GİRİŞ

1.1  Amaç 

SARTECH Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web sitelerimizi, mobil sitelerimizi veya mobil uygularımızı ziyaret ettiğiniz zamanlarda “çerezler” aracılığıyla birçok farklı amaç doğrultusunda kişisel verilerinizi toplamaktadır.

   Bu politikada size çerezlerin ne olduğunu, nasıl kullandığımızı, kullandığımız farklı çerez türleri ve bunları nasıl değiştirebileceğinizi veya silebileceğinizi açıklamaktayız.

   Bu politikanın, çerez kullanımıyla ilgili size anlaşılabilir bilgiler sunmasını ayrıca güvende hissetmenize yardımcı olmasını umuyoruz. Bu konu hakkında daha fazla sorularınızın olması durumunda lütfen bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin.

   Bu Çerez Politikası revize edilme amaçlarıyla her zaman değiştirilebilir. Bu Çerez Politikasının ne zaman revize edildiğini görmek için bu sayfanın üst kısmındaki REVİZYON TABLOSU na bir göz atın. Bu Çerez Politikasındaki herhangi bir değişiklik, Çerez Politikasını Sitemizde veya Site üzerinden kullanılabilir hale getirdiğimizde geçerli olur.

   Çerezler aracılığıyla toplanılan kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

1.2 Çerez Nedir? 

   Ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Çerezler genellikle ilgili web sitesine ait dil tercihiniz veya konumunuz gibi ayarlarınızı saklamak için kullanılır Ayrıca çerezler, kişisel bilgileriniz (adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) de dâhil olmak üzere birçok farklı bilgi içerebilir. Ancak, bir sitenin ulaşabileceği bilgiler sizin ona sunduklarınızla sınırlıdır. Web siteleri onlara vermediğiniz bilgilere erişemez. Ayrıca hiçbir site, bilgisayarınızdaki diğer dosyaları ulaşamaz.

1.3 Çerezleri Kullanma Amaçlarımız 

   Çerezleri, size özel faydalı ürün/hizmetleri saptamak, bir sayfaya olan girişi saymak, kullanıcı deneyimini geliştirmek, size daha kullanışlı bir web sitesi ara yüzü tasarlayabilmek ve kişiye özel ilgili reklam hizmetlerinde bulunmak amacıyla kullanıyoruz.

1.4 Çerez Türleri

1.4.1 Temel Çerezler:

   Temel çerezler, web sitemizin, mobil sitemizin ve mobil uygulamalarımıza erişimin sağlanması ve bunların istenilen şekilde çalışması için gereklidir. Bunlara bağlı servislerden ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamaktadır. Temel çerezlerin olmaması durumunda, web sitemizin, mobil sitemizin ve mobil uygulamalarımızın sorunsuz bir şekilde sizler için çalışması mümkün olmayıp, talep ettiğiniz bazı hizmetler sunulamayabilecektir.

Çerez Türü

Kullanım amacı

Oturum çerezleri

Kullanıcıların sistemdeki durumunu korumak için kullanılmaktadır.

Yük Dengeleme

Sistemin artan trafiğinin farklı konumlardaki sunuculara (server) yük dağılımının yapılabilmesi için kullanılmaktadır.

Kullanıcı Kimliği

Sistemde olan kullanıcıyı tanımak ve ona özel bilgileri sunabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Güvenlik

Gerek sistemin gerek ise kullanıcının doğrulanması amacı ile kullanılmaktadır.

1.4.2 Tercih Çerezleri:

    Kullanım tercihlerinizi ve davranışlarınızı tespit etmek için ( dil seçeneği, coğrafi bölge bilgisi vb.) ve sonrasında bu bilgileri hatırlayarak sizin için özelleştirilmiş bir kullanıcı ara yüzü sunmak için kullanılmaktadır.

Çerez Türü

Kullanım amacı

Dil

Kullanıcının yaygın olarak kullandığı dilin saptanması, saklanması ve buna bağlı ara yüzün değiştirilmesi için kullanılmaktadır.

Konum

Kullanıcının sisteme giriş yaptığı IP adresi üzerinden yaklaşık adresi (ülke, şehir vb.) otomatik olarak alınıp o bölgeye özel ürün/hizmet sunabilmek için kullanılmaktadır.

Mobil

Tasarım boyutları, sistem gereksinimleri ve performans amacı ile kullanıcının sisteme bir mobil cihazdan giriş yapıp yapmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır.

Son ziyaret ve aktivite

Son ziyaret edilme tarihi, aktivite ve diğer bilgiler kullanıcılara ‘‘son ziyaret tarihinizden sonra nelerin değiştiği’’ konusunda bir güncelleme yaparak kullanıcının tercihlerini anlamak için kaydedilmektedir.

En son izlenen video

Sistem içerisinde ürün/hizmet tanıtımı amacı ile sunulan video kullanıcı tarafından izlenmesi durumunda bir sonraki ziyaretinde farklı içerik sunmak için kullanılmaktadır.

Ani çerezler

Genellikle sisteme ilk giriş esnasında kullanıcıya aniden interaktif (popup, video ya da ses) içeriklerin sunulmasını sağlamaktadır.

Sayfa Geçmişi

Sistem içerisinde farklı sayfalar arasında ziyaretini gerçekleştiren kullanıcının ileri, geri ya da direk olarak istediği bir sayfaya hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için, ayrıca sayfa geçişleri esnasında bir sorun yaşarsa bir önceki sayfaya yönlendirilebilmesi için kullanılır. Ek olarak bulunduğu sayfada bir sorun yaşarsa ilgili sayfanın hata bildirimi ve çözü için kullanılmaktadır.

1.4.3 Sosyal Eklenti İzleme Çerezleri:

    Bu çerezler, sosyal medya kullanıcılarını izleyerek pazar araştırmaları ve ürün geliştirme için kullanılmaktadırlar.

Çerez Türü

Kullanım amacı

Facebook

Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

Twitter

Sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

 

1.4.4 Analiz Çerezleri:

     Kullanıcılar için sistemi daha anlaşılır ve kullanışlı hale getirmek için analiz amaçlı çerezler toplanmaktadır. Bu çerezler sistemin kullanıcıların geneline uyarlanabilmesi için kullanılmaktadır.

Çerez Türü

Kullanım amacı

Google Analitik

Kullanıcın verilerinin kümelenmiş olarak Google tarafından istatistiki verileri işlenmesi neticesinde kullanıcıların alışkanlıklarının sistem tarafından daha iyi anlaşılması için kullanılmaktadır.

 

1.4.5 Pazarlama Çerezleri:

  Bu çerez türü pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmaktadır.

Çerez Türü

Kullanım amacı

Reklamcılık

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Pazar Analizi

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır

Kampanya

Kampanyaların etkisini ölçmek için kullanılmaktadır.

Dolandırıcılık Tespiti

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

1.5  Çerezleri Yönetme 

   Web sitelerimiz, mobil sitelerimiz veya mobil uygularımız, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Mevcut çerezleri cihazınızdan kaldırmak istiyorsanız tarayıcı seçeneklerinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca çerezlerin cihazımıza yerleştirilmesini sonrasında da istememeniz durumunda tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri engelleyebilirsiniz. 

   Kullandığımız çerezleri kaldırmanız veya engellemeniz durumunda web sitemizde, mobil sitemizde veya mobil uygulamalarımızda kullanım sırasında bir takım etkilerin olabileceğini ve sitenin daha fazla kullanılamayabileceğini bilmelisiniz. Tarayıcı ayarlarınızda çerezleri engellemediğiniz takdirde, çerezlerimizi daha önce silmiş olsanız dahi sistemimiz sitemizi ziyaret ettiğinizde veya tarafımızdan size gönderilen bir e-mailde yer alan bir linke tıkladığınızda çerez yerleştirecektir. 

1.6 Bizimle Bağlantı Kurmak İçin 

   “Çerez Politikamız” hakkında başka sorularınızın olması durumunda lütfen bizimle info@foxbau.com e-mail adresinden ya da Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 7.Cadde No:6 Döşemealtı – Antalya / TÜRKİYE adresinden iletişime geçebilirsiniz.

SARTECH Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca, SARTECH e başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 6. KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
 9. Kişisel verilerinizin KVKK’ ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK’ nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki dört yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

No.Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresYapılması Gereken
1Veri sahibinin Şirketimize gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini belli edici belgeleri yanında bulundurması zorunludur)Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 7.Cadde No:6 Döşemealtı – Antalya / TÜRKİYEZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
2Noter yoluyla tebligatOrganize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 7.Cadde No:6 Döşemealtı – Antalya / TÜRKİYETebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
35070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluylasartech@hs03.kep.trE-posta’ nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.
4E-posta yöntemiyleinfo@foxbau.comE-posta’ nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK madde 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

İlgili Kişilerin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK madde 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK madde 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Veri Sorumlusu: SARTECH Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 7.Cadde No:6 Döşemealtı – Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 221 42 50
Web / mail:    https://www.foxbau.com/ / info@foxbau.com

Bilgi Edinme Başvuru Formu