İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Strateji ve Planlama Politikası

Şirketimizin yetkinlikleri ve stratejik planı doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelik ve yetkinlikte insan kaynağının temin edilebilmesi için gerekli kaynakları oluşturmak,

Bu kaynaklardan uygun işe uygun adayın yerleştirilmesini gerçekleştirmek,

Yetenekli ve gelişime açık personel seçimleri yaparak bu personeller ile uzun soluklu dijital ve çalışan odaklı en etkin sistem ve süreçleri uygulayarak çalışanlarımıza değer yaratmak.

Seçme ve Yerleştirme Politikası

Sonuç odaklı, yetenekli, gelişim ve iletişime açık çalışanlara kariyer ve gelişim imkânları sunmak,

İşe alım süreçlerimizde temel hedefimiz; şirketimizde görev alabilecek adayları, kurum kültürü ve yetkinliklerine uygun olarak doğru işe doğru aday kazandırmak,

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşitlik fırsat vermek.

Eğitim, Kariyer ve Kişisel Gelişim Politikası

Alanında uzmanlaşmış ve yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlarımıza yetkinlik artırmak ve daha üst görevlere hazırlamak amacıyla verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla iç/ dış eğitimler planlamak,

Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketimizin başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim planları uygulamak

Çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonunu, müşteri odaklı ve takım ruhu içinde başarı temellerini oluşturmak için imkân sağlamak,

Çalışanlarımızın beklentileri / hedefleri sürekli gözlemlenerek, uygun kariyer planlaması ve gelişimi için mentorluk yapmak.

Motivasyon Politikası

Çalışanlarımızın beklentilerini; saygınlık ile şirket beklentilerini; etkinlik uyumu doğrultusunda amaçlamak,

Çalışanlarımızın motivasyonunu ve bağlılığını artıracak ilgi duyulan sosyal faaliyet ve aktiviteleri desteklemek,

Çalışanlarımızın memnuniyetini, bağlılığını ve çalışma ortamının huzurunu önceliklendiren uygulamalar geliştirmek,

Ücretlendirme ve Ödüllendirme Politikası

İş değerleme sonucunda pozisyonların kademelerine uygun olarak oluşturulan ücret skalası ile adaleti sağlamak,

Değerlerimiz ve yetkinliklerimiz çerçevesinde çalışanlarımız üstün başarı elde ettiği takdirde kuruma katkısı olan örnek tutum ve davranış durumlarını da etkin bir ödüllendirme sistemi ile desteklemek,

Hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini, başarısını değerlendiren, ücretlendirme ve yan haklar sistemi oluşturmak.

Performans Yönetimi ve Değerlendirme

Şirketimizde hedeflerin, iş sonuçlarının ve kişisel yetkinliklerin birlikte ele alınarak çalışanlarımızın verimliliğini ve performanslarını etkin, objektif kriter ve araçlarla ölçerek sürekli gelişimi sağlamak,

Yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkân tanımak,

Fox Bau tüm çalışanları ve yöneticileri, işbu politikaya uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Fox Bau, tüm iş ortaklarından, ilgili taraf ve/veya işletme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politikaya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.