SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Als ons bedrijf behoren de bescherming van de privacy van het privéleven, het waarborgen en beschermen van informatiebeveiliging en het respecteren van ethische waarden, met name fundamentele rechten en vrijheden, tot onze belangrijkste principes. De volgende verklaringen met betrekking tot de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens en gevoelige persoonlijke gegevens zijn de gegevensbeheerder van ons bedrijf in het kader van de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, geef ons dan niet uw persoonlijke gegevens. In dit geval willen wij u er echter op wijzen dat er storingen zullen optreden in de diensten die wij aan u zullen leveren en dat de te leveren dienst mogelijk niet volledig functioneel zal zijn. Indien u aangeeft verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en actualiteit van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en u deelt de persoonsgegevens van andere personen met ons, wordt ervan uitgegaan dat u alle benodigde toestemmingen voor ons heeft verkregen van genoemde derde. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie.
ONZE PRINCIPES VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Alle persoonsgegevens die door ons bedrijf worden verwerkt, zullen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de procedures en principes bepaald door de wet en andere wetten. Op grond van artikel 4 KvK zijn de uitgangspunten en grondslagen waar wij op letten bij de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende:
 1. a) Naleving van de wet en de regels van justitie.
 2. b) Wees nauwkeurig en up-to-date wanneer dat nodig is.
 3. c) Verwerking voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.
 4. d) Beperkt en terughoudend in relatie tot het doel waarvoor ze worden verwerkt.
 5. e) Ze worden bewaard gedurende de periode vereist door de relevante wet of voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.
 GEGEVENS EIGENAAR CATEGORIEËN

Voor de verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers (inclusief stagiaires en onderaannemers) van wie de persoonsgegevens door ons bedrijf worden verwerkt, wordt een apart beleid gehanteerd. Ook klanten, potentiële klanten, bezoekers, (stagiair)kandidaten, medewerkers, aandeelhouders en functionarissen van de instellingen waarmee wij samenwerken kunnen hun verzoeken in het kader van de KVK indienen bij ons Bedrijf
DOEL VAN VERWERKING EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS 
Ons bedrijf verwerkt persoonsgegevens beperkt tot de doeleinden en voorwaarden gespecificeerd in de voorwaarden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens gespecificeerd in paragraaf 2 van artikel 5 en paragraaf 3 van artikel 6 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698. Het is mogelijk om persoonsgegevens te verwerken als minimaal één van de volgende elementen aanwezig is.
 • Bestaan ​​van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene,
 • Duidelijk in de wet vastgelegd,
 • Het is verplicht ter bescherming van het leven of de lichamelijke integriteit van de persoon of iemand anders die zijn of haar toestemming niet kan verklaren wegens feitelijke onmogelijkheid of wiens toestemming niet rechtsgeldig is,
 • Voor zover het rechtstreeks verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van een contract, is het noodzakelijk om de persoonsgegevens van de partijen bij het contract te verwerken,
 • Het is verplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen,
 • Betrokkene is door hemzelf openbaar gemaakt,
 • Gegevensverwerking is verplicht voor de vestiging, uitoefening of bescherming van een recht,
 • Gegevensverwerking is verplicht voor de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, onverminderd de fundamentele rechten en vrijheden van de eigenaar van de gegevens.
Onder bovenstaande voorwaarden; Ons bedrijf kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden;
 • Evaluatie van potentiële leveranciers/zakenpartners,
 • Opzetten en beheren van klantrelaties,
 • Uitvoering en afsluiting van het contractproces met onze leveranciers/zakenpartners,
 • Uitvoeren van direct marketing trajecten,
 • Communicatie en ondersteuning (op uw verzoek),
 • Naleving van wettelijke verplichtingen,
 • Om zakelijke belangen te beschermen en hun veiligheid te waarborgen,
 • Planning en uitvoering van de commerciële activiteiten van het bedrijf,
 • Rapportage en controle,
 • Bescherming van rechten en belangen.
Wij delen uw Persoonsgegevens met andere personen, waaronder professionele adviseurs, zoals; Openbare instellingen en organisaties, banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants, advocaten, accountants, andere externe professionele adviseurs, gezamenlijke gezondheids- en veiligheidseenheid voor het voldoen aan verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, wetshandhaving in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, marketingactiviteiten binnen de reikwijdte van marketingactiviteiten in gevallen waarin marketingactiviteiten zijn goedgekeurd Wij dragen uw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens in het kader van de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens, binnen het kader van wettelijke gronden en uw toestemming, over aan binnenlandse en internationale dienstverleners en onze gecontracteerde bedrijfsarts.
WANNEER WIJ PERSOONSGEGEVENS OVER U VERZAMELEN
Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen;
 • Wanneer u onze producten en diensten koopt of gebruikt, wanneer u ons bedrijf bezoekt,
 • Als u een natuurlijke of rechtspersoon bent die goederen en diensten van ons bedrijf koopt,
 • Wanneer u goederen aan ons verkoopt of diensten verleent,
 • Wanneer u ervoor kiest om onze marketingcommunicatie te ontvangen,
 • Wanneer u contact met ons opneemt via onze website, e-mail, social media platformen, andere online kanalen of telefoon,
 • Wanneer u zakelijke evenementen, gemeenschapsprojecten en organisaties bijwoont,
 • Wanneer u voor welk doel dan ook contact met ons opneemt als potentiële klant/leverancier/zakenpartner/onderaannemer,
 • Als u op enigerlei wijze hebt gesolliciteerd naar een baan bij ons bedrijf of uw cv en gerelateerde informatie ter beoordeling aan ons bedrijf hebt voorgelegd.
Wij zullen de persoonsgegevens die wij overeenkomstig deze Verklaring verkrijgen alleen verwerken in de bovenstaande gevallen.
WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERWERKEN
Onze praktijken voor de verwerking van persoonsgegevens zijn wanneer u deelneemt aan onze zakelijke evenementen en enquêtes of anderszins met ons communiceert via onze website, telefoon of e-mail, elektronische toepassingen die specifiek zijn voor onze klanten. In deze context zijn de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verwerken:
 • ID-gegevens
 • Contactgegevens
 • Afbeeldingen en/of video’s die u kunnen identificeren
 • Financiële data
 • Alle andere informatie die u besluit vrijwillig met ons bedrijf te delen
 • Elektronische gegevens worden automatisch verzameld
 • Informatie over juridische stappen en naleving
 • Gegevens van zakelijke klanten/leveranciers
 • Incidentbeheer en beveiligingsinformatie
 • Persoonsgegevens verzameld uit andere bronnen
OM WELKE JURIDISCHE REDENEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS??
Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, vastgelegd, bewaard en bewaard in overeenstemming met de wet en eerlijkheidsregels, in verband met en beperkt tot het hierboven duidelijk vermelde gerechtvaardigde doel, binnen het kader van het evenredigheidsbeginsel, door duidelijke en begrijpelijke schriftelijke mededeling aan de eigenaren van de persoonsgegevens, indien nodig door hun uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen. In overeenstemming met de volgende wettelijke redenen, die worden geregeld in artikel 5 van de KVKK en opgenomen onder de kop van het doel van de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van dit beleid, met name de Turkse handelswet nr. 6102, Turkse code van verplichtingen nr. 6098, belastingprocedurewet nr. 213, wetgeving inzake elektronische handel.wij verwerken;
 • Bestaan ​​van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene,
 • Duidelijk in de wet vastgelegd,
 • Het is verplicht ter bescherming van het leven of de lichamelijke integriteit van de persoon of iemand anders die zijn of haar toestemming niet kan verklaren wegens feitelijke onmogelijkheid of wiens toestemming niet rechtsgeldig is,
 • Voor zover het rechtstreeks verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van een contract, is het noodzakelijk om de persoonsgegevens van de partijen bij het contract te verwerken,
 • Het is verplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen,
 • Betrokkene is door hemzelf openbaar gemaakt,
 • Gegevensverwerking is verplicht voor de vestiging, uitoefening of bescherming van een recht,
 • Gegevensverwerking is verplicht voor de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, onverminderd de fundamentele rechten en vrijheden van de eigenaar van de gegevens.
In gevallen waarin uw Persoonsgegevens worden verwerkt met uitdrukkelijke toestemming, willen wij u erop wijzen dat als u uw uitdrukkelijke toestemming intrekt, u wordt verwijderd uit het commerciële lidmaatschapsprogramma waar de verwerking op basis van uitdrukkelijke toestemming vereist is en u niet in staat zult zijn om te profiteren van de voordelen waarvan u op de betreffende datum hebt geprofiteerd.
OPSLAG- EN VERWIJDERPERIODES VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als de in de relevante wettelijke wetgeving genoemde of genoemde verwerkingsdoeleinden dit vereisen, en worden daarna verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd in overeenstemming met de KVKK. In dit kader zijn Beleid en procedures met betrekking tot de Opslag en Verwijdering van Persoonsgegevens vastgesteld en in praktijk gebracht.
HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Om uw persoonsgegevens te beschermen en onrechtmatige toegang te voorkomen, worden door ons bedrijf de nodige administratieve en technische maatregelen genomen in lijn met de door de KVK Instelling gepubliceerde Gids Beveiliging Persoonsgegevens, worden procedures binnen het bedrijf georganiseerd, worden verduidelijkingen en expliciete toestemmingsteksten opgesteld , en op grond van artikel 12/3 van de KVKK, de bepalingen van de KVKK Noodzakelijke inspecties worden uitgevoerd om de uitvoering ervan te waarborgen of uitbestede diensten worden uitbesteed.
WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
Conform artikel 11 van de KVKK kan iedereen zich wenden tot de verantwoordelijke; a) Te weten komen of hun persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, b) Indien persoonsgegevens zijn verwerkt, informatie hierover opvragen, c) Het doel van de verwerking van persoonsgegevens leren kennen en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel, d) Het kennen van de derden aan wie persoonsgegevens in binnen- of buitenland worden doorgegeven, e) Het vragen van correctie van persoonsgegevens in geval van onvolledige of onjuiste verwerking, f) Verzoek tot verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens onder de voorwaarden genoemd in artikel 7 van de KVKK, g) Verzoek om kennisgeving van de transacties die zijn uitgevoerd op grond van alinea’s (d) en (e) aan derden aan wie persoonlijke gegevens zijn overgedragen, h) Bij schade door onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens heeft zij het recht om vergoeding van de schade te eisen.
EEN VERZOEK IN TE DIENEN VOLGENS DE WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Om meer gedetailleerde informatie over uw Persoonsgegevens te verkrijgen, kunt u toegang krijgen tot het informatie-aanvraagformulier op de website van ons bedrijf met het adres https://www.foxbau.com/ en vanuit de Georganiseerde Industriezone 1.Deel 7.Straat Nr: 6 Döşemealtı – Antalya / TURKIYE.
 1. INLEIDING
1.1 Doel SARTECH Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.  Wanneer u onze websites, mobiele sites of mobiele applicaties bezoekt, verzamelt het uw persoonlijke gegevens voor veel verschillende doeleinden door middel van “cookies”. In dit beleid leggen we u uit wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de verschillende soorten cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt wijzigen of verwijderen. We hopen dat dit beleid u duidelijke informatie geeft over het gebruik van cookies en u helpt zich veilig te voelen. Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op. Dit Cookiebeleid kan te allen tijde worden gewijzigd voor beoordelingsdoeleinden. Raadpleeg de “HERZIENINGSTABEL” bovenaan deze pagina om te zien wanneer dit Cookiebeleid is herzien. Alle wijzigingen aan dit Cookiebeleid worden van kracht wanneer we het Cookiebeleid beschikbaar stellen op of via de Site. Voor meer gedetailleerde informatie over uw persoonlijke gegevens die via cookies worden verzameld, kunt u ons beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en ons privacybeleid raadplegen. 1.2 Wat is cookie? Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw apparaat kunnen worden opgeslagen. Cookies worden over het algemeen gebruikt om uw instellingen op te slaan, zoals uw taalvoorkeur of de locatie van de betreffende website. Bovendien kunnen cookies veel verschillende informatie bevatten, waaronder uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). De informatie die een site kan bereiken, is echter beperkt tot de informatie die u verstrekt. Websites hebben geen toegang tot informatie die u niet aan hen verstrekt. Ook heeft geen enkele site toegang tot andere bestanden op uw computer. 1.3 Onze doeleinden voor het gebruik van cookies We gebruiken cookies om nuttige producten/diensten te identificeren die specifiek voor u zijn, bezoeken aan een pagina te tellen, de gebruikerservaring te verbeteren, een meer bruikbare website-interface voor u te ontwerpen en gepersonaliseerde advertentieservices aan te bieden. 1.4 Soorten cookies 1.4.1 Essentiële cookies: Essentiële cookies zijn nodig voor onze website, mobiele site en mobiele applicaties om toegang te krijgen tot en te werken zoals bedoeld. Hiermee kunt u profiteren van de Services en bijbehorende services. Zonder de noodzakelijke cookies kunnen onze website, mobiele site en mobiele applicaties niet soepel voor u werken en kunnen sommige diensten die u aanvraagt ​​mogelijk niet worden geleverd.
Soorten cookies Doel van gebruik
sessie cookies Het wordt gebruikt om de status van gebruikers in het systeem te beschermen.
Load Balancing Het wordt gebruikt om de belasting van het toenemende verkeer van het systeem naar de servers op verschillende locaties te verdelen.
ID-informatie Het wordt gebruikt om de gebruiker in het systeem te herkennen en hem van bepaalde informatie te voorzien.
Beveiliging Het wordt gebruikt om zowel het systeem als de gebruiker te authenticeren.
1.4.2 Voorkeurscookies: Het wordt gebruikt om uw gebruiksvoorkeuren en -gedrag te detecteren en te onthouden (taaloptie, informatie over geografische gebieden, enz.) en om u een speciale gebruikersinterface aan te bieden.
Soorten cookies Doel van gebruik
Taal Het wordt gebruikt om de taal die de gebruiker gebruikt te detecteren en op te slaan en de interface dienovereenkomstig aan te passen.
Locatie Het wordt gebruikt om automatisch het geschatte adres (land, stad, etc.) te verkrijgen van het IP-adres van waaruit de gebruiker inlogt op het systeem en om producten/diensten aan te bieden die specifiek zijn voor die regio.
Mobiel Het wordt gebruikt om te bepalen of de gebruiker inlogt op het systeem vanaf een mobiel apparaat voor ontwerpafmetingen, systeemvereisten en prestatiedoeleinden.
Recent bezoek en activiteit Laatste bezoekdatum, activiteit en andere informatie wordt gelogd om gebruikersvoorkeuren te begrijpen en een update te geven over “wat er is veranderd sinds uw laatste bezoek”.
laatst bekeken video Als de video die in het systeem voor product-/dienstpromotie wordt gepresenteerd, door de gebruiker wordt bekeken, zal deze bij het volgende bezoek worden gebruikt om andere inhoud te presenteren.
Directe cookies Over het algemeen zorgt het ervoor dat de gebruiker plotseling interactieve inhoud (pop-up, video of audio) ziet wanneer hij voor het eerst inlogt op het systeem.
Pagina geschiedenis Het wordt gebruikt zodat de gebruiker die verschillende pagina’s in het systeem bezoekt snel de pagina kan bereiken die ze vooruit, achteruit of direct willen gaan, en ook om naar de vorige pagina te worden geleid in geval van problemen met de paginaovergang. Bovendien, als er een probleem is op de pagina waarop het zich bevindt, wordt dit gebruikt voor de foutmelding en resolutie van de relevante pagina.
1.4.3 Trackingcookies voor sociale plug-ins: Deze cookies worden gebruikt voor marktonderzoek en productontwikkeling door gebruikers van sociale media te volgen.
Soorten cookies Doel van gebruik
Facebook Maakt het volgen van Facebook-leden (of niet-leden) mogelijk voor marktanalyse en productontwikkeling.
Twitter Het wordt gebruikt om mensen te volgen die al dan niet lid zijn van sociale medianetwerken voor marktanalyse en productontwikkeling.
1.4.4 Analysecookies: Cookies worden verzameld voor analytische doeleinden om het systeem begrijpelijker en nuttiger te maken voor gebruikers. Deze cookies worden gebruikt om het systeem voor algemene gebruikers aan te passen.
Soorten cookies Doel van gebruik
Google Analytics Als resultaat van de statistische verwerking van gebruikersgegevens door Google, worden deze door het systeem gebruikt om de gewoonten van gebruikers beter te begrijpen.
  1.4.5 Marketingcookies: Dit type cookie wordt gebruikt in het kader van marketingactiviteiten.
Soorten cookies Doel van gebruik
Reclame Het wordt gebruikt om gedrags- en gerichte advertenties aan bezoekers te tonen.
Marktanalyse Het wordt gebruikt om marktanalyses uit te voeren.
Aanbod Het wordt gebruikt om de impact van campagnes te meten.
Fraude detectie Wordt gebruikt om klikcheats te detecteren.
  1.5 Cookies beheren Onze websites, mobiele sites of mobiele applicaties zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Als u bestaande cookies van uw apparaat wilt verwijderen, kunt u uw browseropties gebruiken. Als u bovendien niet wilt dat er cookies op ons apparaat worden geplaatst, kunt u cookies blokkeren via uw browserinstellingen. U dient zich ervan bewust te zijn dat als u de cookies die we gebruiken verwijdert of blokkeert, er enkele effecten kunnen zijn bij het gebruik van onze website, mobiele site of mobiele applicaties en dat de site mogelijk niet opnieuw wordt gebruikt. Als u cookies niet blokkeert in uw browserinstellingen, zal ons systeem een ​​cookie plaatsen wanneer u onze site bezoekt of op een link klikt in een e-mail die u van ons ontvangt, ook als u onze cookies eerder hebt verwijderd. 1.6 Om contact met ons op te nemen Als u nog vragen heeft over ons “Cookiebeleid”, neem dan contact met ons op via info@foxbau.com of op de Organized Industrial Zone 1st Section 7th Street No:6 Döşemealtı – Antalya / TURKIYE. SARTECH Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.  Als ons bedrijf behoren de bescherming van de privacy van het privéleven, met name de fundamentele rechten en vrijheden, het garanderen en beschermen van informatiebeveiliging en het respecteren van ethische waarden tot onze belangrijkste principes. Artikel 11 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698, getiteld “Rechten van de relevante persoon”, geeft gegevenseigenaren het recht om bepaalde verzoeken in te dienen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. Ons Bedrijf, in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, heeft dit informatieverzoekformulier opgesteld zodat de Gelieerde Personen deze rechten kunnen uitoefenen en kunnen voldoen aan de openbaarmakingsplicht in artikel 10 van de KVKK. In overeenstemming met artikel 11 van de Kamer van Koophandel kunt u uw onderstaande rechten uitoefenen door u aan te melden bij SARTECH en het bijgevoegde formulier in te vullen:
 1. U kunt vernemen of uw persoonsgegevens worden verwerkt,
 2. Indien uw persoonsgegevens zijn verwerkt, kunt u daar informatie over opvragen,
 3. Om te weten te komen met welk doel uw persoonsgegevens worden verwerkt en of deze worden gebruikt in overeenstemming met het doel,
 4. U kunt de derden leren kennen aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, in binnen- of buitenland,
 5. Als uw persoonsgegevens onvolledig of foutief verwerkt zijn, kunt u om correctie vragen,
 6. U kunt verzoeken om verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens binnen het kader van de voorwaarden genoemd in artikel 7 van de KvK,
 7. U kunt verzoeken dat de transacties die zijn uitgevoerd in overeenstemming met subparagrafen (e) en (f) en de derden aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen, worden gemeld,
 8. U kunt bezwaar maken tegen het ontstaan ​​van een resultaat tegen u door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren, en
 9. Indien u schade lijdt door de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de KvK, kunt u vergoeding van de schade vragen.
Op grond van artikel 13 KvK dienen betrokkenen hun verzoeken schriftelijk of op een andere door de Autoriteit Persoonsgegevens te bepalen wijze bij ons Bedrijf in te dienen. In dit kader kunnen de bij ons bedrijf te doen aanvragen, na het invullen van dit formulier, kosteloos naar ons worden opgestuurd door een van de vier onderstaande methoden te kiezen en uit te printen.  
No. sollicitatie Adres om te solliciteren Wat moeten we doen
1 In het geval dat de eigenaar van de gegevens naar ons bedrijf komt en persoonlijk solliciteert (documenten die de identiteit van de eigenaar van de gegevens onthullen, moeten bij hem worden bewaard) Georganiseerde industriële zone 1e sectie 7e straat nr. 6 Dosemealti – Antalya / Türkiye Op de envelop moet “Personal Data Protection Information Request” worden geschreven..
2 Kennisgeving notaris Georganiseerde industriële zone 1e sectie 7e straat nr. 6 Dosemealti – Antalya / Türkiye “Personal Data Protection Information Request” moet op de meldingsenvelop worden geschreven.
3 Door te ondertekenen via Aangetekende Elektronische Post (KEP) met de “Veilige Elektronische Handtekening” gedefinieerd in Wet op de elektronische handtekening nr. 5070 sartech@hs03.kep.tr Het onderwerp van de e-mail dient te zijn “Informatieverzoek Wet Bescherming Persoonsgegevens”.
4 via e-mail info@foxbau.com Het onderwerp van de e-mail dient te zijn “Informatieverzoek Wet Bescherming Persoonsgegevens”.
    Het is niet mogelijk dat derden het recht op informatie, geregeld in artikel 11 van de KVKK, namens data-eigenaren gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de gegevenseigenaar persoonsgegevens van een ander dan hemzelf kan opvragen, moeten de origineel ondertekende volmacht en de notariële akte namens de aanvrager worden afgegeven. In het geval dat de door de Gelieerde Personen gevraagde transactie een aparte vergoeding vereist, zal ons Bedrijf de vergoeding in rekening brengen in het tarief dat is vastgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens. Uw aan ons toegezonden verzoeken worden binnen dertig dagen beantwoord vanaf de datum waarop uw verzoek ons ​​bedrijf bereikt, in overeenstemming met artikel 13/2 van de KvK, afhankelijk van de aard van het verzoek. Onze antwoorden worden u schriftelijk of elektronisch verstrekt conform artikel 13 KvK. Gegevensbeheerder:SARTECH Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Georganiseerde industriezone 1e sectie 7e straat nr. 6 Döşemealtı – Antalya / TÜRKİYE Tel: +90 (242) 221 42 50 Web / mail:    https://www.foxbau.com/ / info@foxbau.com Informatie aanvraagformulier